โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561  ลงนามโดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf ]

: 2 กันยายน 2021 : Admin 2817

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @