โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

ด้วยโรงพยาบาลโขงเจียม จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว  จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑..ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก

        ๑.๑ ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพ                                 จำนวน                 ๑     อัตรา   เดือนละ            12,350.-บาท
 

. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก   

     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
        ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐   แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน 

พ.ศ. ๒๕๓๕  โดยอนุโลม ดังนี้
        (๑) มีสัญชาติไทย
        (๒) เพศ หญิง มีอายุ ๒ ปี  บริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
        (๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
        (๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
        (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
        (๖) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ  หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
        (๗) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ลาออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
        (๘) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
        (๙) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
        (๑๐) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

        (๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

        (๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

        (๑๓) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบของส่วนราชการหรือ  ตามกฎหมายอื่น

        (๑๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบของส่วนราชการหรือตาม  กฎหมายอื่น

        (๑๕) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

       ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่ง

        ๒.๒.ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ

           -มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

           ๑. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

           ๒. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

            3.  เพศหญิง   อายุ  ๒๐  ปี บริบูรณ์ ขึ้นไป 

            4.  ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว  

            5.  ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft  office (word ,Excel)

            6.  ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
            7. ไม่สูบบุหรี่/ไม่ดื่มสุรา

            8. มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ                   

            9. ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

. หลักฐานในการรับสมัครสอบ

 ๓.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖  เดือน  จำนวน     ๒     รูป
 ๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                     จำนวน     ๑     ฉบับ
 ๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                                         จำนวน     ๑     ฉบับ

 ๓.๔ สำเนาหลักฐานการศึกษา                                                              จำนวน     ๑     ฉบับ

 ๓.๕ สำเนาหนังสือรับรองประสบการณ์ด้านการทำงาน (ถ้ามี)                            จำนวน     ๑     ฉบับ

 ๓.6 ใบรับรองผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์ รพ.โขงเจียม                              จำนวน     ๑     ฉบับ

 ๓.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)                             จำนวน     ๑     ฉบับ    

.  วัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ

               ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบไปติดต่อขอใบสมัครและ ยื่นใบสมัครที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ชั้น ๒ 

งานธุรการ โรงพยาบาลโขงเจียม ตั้งแต่เวลา ๐8.0๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันทำการ ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566  ถึงวันที่  25  ตุลาคม  2566

. หลักสูตรและวิธีการสอบ
                    - สอบข้อเขียน                                                     คะแนน  ๑๐๐ คะแนน

                   - สอบสัมภาษณ์                                                   คะแนน  ๑๐๐ คะแนน

. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

วันที่ 26  ตุลาคม 256๖ ณ  บอร์ด ประชาสัมพันธ์  โรงพยาบาลโขงเจียม  สำหรับผู้ที่สมัครสอบไว้แล้วแต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ตามประกาศนั้น   หากผู้สมัครท่านใดยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ประกาศรับสมัครสอบ  โปรดนำหลักฐานแสดงคุณสมบัติไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่งานธุรการ   

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโขงเจียม และหรือ นางสาวจิราวรรณ  ทองเพชร  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ  ภายในวันที่  27  ตุลาคม  2566  ก่อนเวลา ๑๓.๐๐ น.  หากปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้ระบุไว้   ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจะได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไป

. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
          กำหนดทำการสอบคัดเลือก ใน วันที่ 30  ตุลาคม  2566  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป               ณ  ห้องประชุมประชานิมิต  ชั้น ๒   โรงพยาบาลโขงเจียม

                   สอบข้อเขียน                                                     เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.                                                                              

                   สอบสัมภาษณ์                                                    เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

. ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบคัดเลือกได้     

         วันที่  31   ตุลาคม  ๒๕๖6  ณ   บอร์ด ประชาสัมพันธ์   โรงพยาบาลโขงเจียม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ [   ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว พยาบาล.pdf ]

: 18 ตุลาคม 2023 : Admin 725

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @