โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลโขงเจียม :


เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข เป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พันธกิจ :


ส่งมอบบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานพร้อมบริการที่เป็นเลิศเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สร้างทีมงานที่มีความรู้ความสามารถทำงานด้วยความสุขบนสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยาอย่างยั่งยืน

ค่านิยม :


KCH : KhongChaim Hospital
K : Knowledge-Based -> องค์กรแห่งการเรียนรู้
C : Criteria -> มุ่งสู่มาตรฐาน
H : Happiness -> ทำงานอย่างมีความสุข

วัฒนธรรมองค์กร :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

สัญญาลักษณ์ ตราโรงพยาบาล

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @