โรงพยาบาลโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม


วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลโขงเจียม :


โรงพยาบาลแห่งความประทับใจ
และเป็นเลิศด้านการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(Impressive Hospital and Excellent NCDs care)

พันธกิจ :


1.ส่งมอบบริการที่มีมาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และประทับใจ
2.ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างครอบคลุม ด้วยนวัตกรรมใหม่

ค่านิยม :


KCH : KhongChaim Hospital
K : Knowledge-Based -> องค์กรแห่งการเรียนรู้
C : Criteria -> มุ่งสู่มาตรฐาน
H : Humanized care -> บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

วัฒนธรรมองค์กร :


รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

สัญญาลักษณ์ ตราโรงพยาบาล

  ติดตามกิจกรรมดีๆ @